Monthly Archives دسامبر 2022

تجربه خرید این سوغات زنجان را به هیچ وجه از دست ندهید!

تقریباً از اوایل آبانماه تا اواسط فروردین، هوای این شهر بسیار سرد است. به همین خاطر در هر دوره تاریخی، به این منطقه اهمیت بسیاری میدادند. به همین خاطر سفر به این شهر در زمستان اصلاً توصیه نمیشود.

صنایع دستی زنجان چاروق دوزیبه همین خاطر میتوان آن را در زمره شهرهای کوهستانی و بسیار سرد ایران قرار داد. با دخالت نیروهای پاسداران انقلاب اسلامی اعزامی از تهران و نیروهای چپ دانشگاه تبریز که در آن زمان از رژیم جدید در تهران حمایت میکردند درگیریها در تبریز به خشونت کشید...

Read More