پروژه چیست ؟

در آن از مدیریت پروژه به عنوان منبع دارای به جهت رهبری و تصمیم گیری به کار گیری میشود. جور خط خوب تر هست Bzar یا Blotus باشد و فونت آن در میان 12 تا 14 باشد. مهاجرت بازگشتی یعنی برگشت اشخاص مهاجر به سکونتگاه قبلیشان که ممکن هست زادگاه یا محل زندگی پروژه طراحی خوابگاه دانشجویی قبلیشان محسوب شود. آنچه در روند هجرت معکوس می بایست از آن خودداری شود بالارفتن بها زندگی در روستاهاست. این نظریه بیان می کند در قریه دافعههای زیادی می باشد که موجب میگردد نیروی عمل از آن بگریزد و در شهر هم جاذبههای متعددی وجود دارد که موجب جذب نیروی فعالیت میشود. برای مهاجرتهای روستایی و شهری نظریههای متفاوتی وجود دارد. به این معنی که جاذبههای جغرافیای روستایی باید به قدری فراوان شود که شهرنشینها به جهت هجرت قانع شوند. البته انقطاع از این، ما مسافرت بازگشتی داریم. مثلاً معین می شود که چه تکنیک هائی برای زمانبندی پروژه وجود دارد، اما این که چه راهکاری از در میان راهکارهای زمانبندی به جهت سازمان مناسب هست و باید انتخاب شود؛ توضیحی ارائه نمی شود. مسافرت چنانچه در حد اندک باشد مشکلی ساخت نمیکند، اما وقتی شدت میگیرد مسئلهساز میشود؛ نیز برای روستاها که نیروی کارشان را از دست میدهند و نیز برای شهر برای خدماتدهی به مهاجران. یک نکته در این در بین گزینه اعتنا است؛ این‌که هرنوع خرید کردن یا تولید خانه توسط اشخاص در آبادی را نمیتوان مهاجرت معکوس در نظرگرفت. همین نیز هنگامی شکل میدهد که خرید و فروش زمین، بورسبازی زمین، تولید منزل دوم و ویلا فراگیر شود. اما عموماَ همین حادثه بخش اعظم برای منافع دنیوی و بورسبازی و سرمایهگذاری در زمینه زمین است؛ اتفاقی که در نقاط روستایی حواشی تهران و نقاط کوهستانی و ییلاقی در همگی مملکت در درحال حاضر شکل دادن است. هم اکنون سؤال پیش میآید که به چه صورت مدیر کنیم تا ده به شهر تبدیل نشود؟