هیئت دولت 2،480 کرور سرمایه خارجی مستقیم در ATC Telecom تصویب می کند

پراکاش جاوادکار وزیر اتحادیه روز چهارشنبه گفت ، دولت پیشنهادی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2480 کرور روپیه توسط ATC آسیا و اقیانوسیه برای خرید حدود 12 درصد سهام ATC Telecom را تصویب کرده است. وی گفت ، این سرمایه گذاری بر اعتماد به نفس روزافزون سرمایه گذاران در بخش مخابرات هند و زیرساخت های آن تأکید دارد. Javadekar پس از جلسه هیئت وزیران به خبرنگاران گفت: “امروز ، CCEA به سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط ATC Asia Pacific Ltd با مبلغ 2480 کرور روپیه اجازه داد … برای خرید 12 درصد سهام ATC Telecom.”