هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی سازنده باید اصلی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک مدل از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی مهم اعتنا به موضوعاتی چون ارتقاء توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت افزایش عجله و توان خودرو گزینه به کارگیری قرار می گیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید همین گزینه یکی از از موارد ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی هست که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از طریق خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن اتفاق میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط دارای طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک عمل دشوار و تهی دست به دانش مخصوص در نظر گرفت. در یک تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که بها اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک ماشین پرقدرت و اساسی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل نیز میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، با سرعت و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و تولید همین قطعه اصلی دارد، زمان و هزینهای هست که شما باید برای آن در لحاظ بگیرید، ساخت هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این برهان بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی خودرو کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی با کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج میگردند و پروسهی انجام همین اتفاق حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه حیاتی مانیفولد، پرسرعت و آسانتر است و همین مورد قضیه خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.