نمی دانید آنتی اسکالانت چیست؟

ضروری به ذکر می باشد ممکن هست همگی ذرات در آب به وسیله آنتی اسکالانت در اختیار گرفتن نشده و به این خواسته هر ۳ الی ۴ ماه یک بار بایستی فعالیت شستشوی ممبران را انجام دهید. همینطور می بایست اعتنا داشت در رخ نیاز به رقیق سازی، همین کار می بایست حیاتی آب دیونیزه یا این که خروجی دستگاه اسمز معکوس انجام آنتی اسکالانت پودری شود. کاربرد آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس (آب شیرین کن) و دستگاه تصفیه آب دریایی میباشد. آنتی اسکالانت به تیتر یک ماده اثرگذار جهت در اختیار گرفتن رسوب در غشاهای اسمز معکوس به کارگیری می شود. تزریق غلظت مطلوب از ضد رسوب ها سبب به کنترل تشکیل گونه های رسوبات معدنی مانند: کلسیم کربنات، کلسیم سولفات، رسوبات آهن و غیره در مرحله غشا می شود.در واقع مکانیزم کارایی ضد رسوب در غشای ممبران سیستم آب شیرین کن RO بدین نوع می باشد که با تاثیر بر عامل ها تولید کننده رسوب، باعث تاخیر در تشکیل رسوبات در طی زمان حرکت از غشای ممبران می شود و از این طرز مانع تشکیل رسوب بر سطح غشای عملکرد آنتی اسکالانت ممبران می شود. آنتی اسکالانت DEQUEST علاوه بر کنترل کربنات کلسیم، جهت جلوگیری از تشکیل رسوبات سولفات کلسیم ، فلوراید کلسیم و اکسید های فلزی اثرگذار می باشد. به استدلال داشتن املاح و نمک های معدنی در آب خام، همین املاح حین عبور از غشای ممبران، بر روی ممبران رسوب ایجاد می کنند، که این رسوبات حیاتی گذشت روزگار سبب ساز گرفتگی منافذ غشای ممبران می شوند، براین اساس می بایست از ضدرسوب به خواسته دوری از تشکیل رسوبات روی غشای ممبران و همچنین برای دوری از کاهش راندمان آب خروجی از سیستم آب شیرین کن RO ، به کارگیری می شود. پدیده رسوب Scaling و گرفتگی Fouling روی ممبران ها حیاتی به کارگیری از محلول آنتی اسکالانت برای حفظ از سیستم های تصفیه آب و فاضلاب اهمیت فراوانی دارد. آنتی اسکالانت ها و مواد ضد رسوب به مواد شیمیایی گفته می شود که به آب ورودی قبل از این که وارد دستگاه RO بشود تزریق و بیش تر می کنند تا به‌این ترتیب میزان رسوب گذاری آب محل ورود بر روی غشاهای فیلتر ممبران در آب شیرین کن کاهش پیدا کند. تغییرات در ساختار رسوبات: همین مواد اغلب مهم بار سطحی منفی بوده و به تیتر آنیونهایی معلق در مایع شناخته میشوند؛ به این ترتیب این آنیونهای آنتی اسکالانت اصلی رسوبات چسبنده و تودهای فیلتر ممبران، وارد واکنش شده و حساس قابل انعطاف نمودن و غیر چسبنده نمودن همین رسوبات، از تشکیل رسوبات دوچندان سخت بر روی فیلتر ممبران خودداری میکنند.