موکش آمبانی | کنگره موبایل هند: موکش آمبانی خواستار اقدامات سیاستی برای عرضه سریع تلفن های هوشمند 5G و ارزان قیمت است

موکش آمبانی رئیس Reliance Industries روز سه شنبه خواستار “اقدامات فوری سیاستگذاری” برای اطمینان از دستیابی سریعتر به فناوری 5G و تلفنهای هوشمند ارزان قیمت در هند شد و افزود که Reliance Jio برای پیشگویی در حفظ نفوذ هند ، “پیشگام” انقلاب 5G در نیمه دوم سال 2021 خواهد بود. در اتصال دیجیتال. آمبانی در جلسه افتتاحیه کنگره موبایل هند 2020 (IMC) سخنرانی می کرد. نکات برجسته سخنان رئیس RIL را مشاهده کنید. (متن: دفتر ET)