قانون برنامه پنجم توسعه/فصل چهارم-اقتصادی – ویکینبشته

د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هستهای مصوب هیأتوزیران و مقررات مرتبط انجام دهد. ماده ۱۳۸ـ كلیه سازمان ها و شركتهای مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و كارهای بینالمللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار میشوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه میباشند. تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهمالشركه خود و سایر شركتهای تابعه و وابسته و بنگاه ها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبكه سراسری برق فراهم نماید. ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیركردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقهای و بینالمللی، دولت مجاز است: ۱ـ از ایجاد پاركهای پشتیبانی (لجستیك)، احداث پایانهها، شهركهای حمل و نقل تركیـبی مسافری و باری و گسـترش بنادر خشك توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

تبصره ـ اجرای طرحهای موضوع این ماده از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام میشود. ماده ۱۳۹ـ به منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه كاربرد انرژیهای پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی كشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد. د ـ دولت شبكههای اصلی و فرعی آبیاری و زهكشی اراضی آبخور سدهای احداثشده را گسترش دهد به نحوی كه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملكرد طرحهای سال قبل افزایش یابد. بازاریابی سنتی به شیوه های مختلف تبلیغات برند قبل از ظهور اینترنت به کمک کانال های آفلاین مثل بیلبوردها، آگهی های تبلیغاتی، تبلیغات رادیویی و … امروزه حتی دانشگاه ها نیز برای توسعه برند خود از فعالیت های بازاریابی به نوعی نامحسوس بهره می برند.

تاریخچه حضور بازاریابی در عرصه تجارت به زمان مبادلات پایاپای باز می گردد و در طول قرن ها با رشد و پیشرفت تجارت، مفهوم مارکتینگ و فعالیت های مارکتینگ نیز کاملتر شده است. پس از عرضه یک محصول، یک کمپین جهانی باید آغاز شود، و لازم است یک موسسه بازاریابی جهانی، عهده­دار این کار شود. نامگذاری یک مشروب به نام خدایان هندو نیز، خشم جامعه بزرگ آسیاییهای ایالات متحده را به دنبال داشت که به تغییر این برند انجامید. حتی بهینه­سازی موتور جستجو (SEO) باید با کشورها و مناطق مختلف، تطبیق پیداکند، و این بدان معنی است که تفکر”یک سایز برای همه مناسب است” برای تبلیغات آنلاین نیز، اثربخش نخواهد بود. بازاریابی درونگرا بر خلاف بازاریابی برونگرا سعی در جذب مشتریان دارد و مزاحمتی برای افراد ایجاد نمی کند. دکتر سید محمد امین اولیایی اولین مشاور بازاریابی پزشکی در ایران : هیچ مقولهای مهمتر از توسعه و پیادهسازی استراتژیهای شایسته بازاریابی پزشکی- به نحوی که آگاهیبخشی به بیماران را به انجام رساند- مشاوره بازاریابی بیمه وجود ندارد.

مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور میشود. بنابراین پس از گذشت یک دهه از تجارب مدیریتی حرفه ای، معمولا استخدام دائم و تمام وقت این متخصصان برای کسب و کار های استارت آپی و نوپا – هزینه بالایی داشته و در اغلب موارد، مقدور نیست. بدون شک اگر یک واحد صنعتی به این برنامه طراحی شده عمل کند به جواب های جالب و عملیاتی خواهد رسید. سرمایهگذاری مشترک میتواند برای یک دوره زمانی مشخص باشد و پس از آن، هر دو شرکت آزادی خواهند داشت تا برندهای خود را راهاندازی نمایند. حتی در کمپینها و تبلیغات رسانه­های جمعی، ممکن است استراتژی ترجمه ساده کارآمد نباشد، و در نتیجه، برای دستیابی به نتایج خوب، کمپین­های تبلیغاتی جدید که دربردارنده مفهوم­های محلی در محیط اجتماعی آن کشور باشد، مورد نیاز باشد. ب ـ طرحهای مناسبسازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حركتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. ماده ۱۶۳ ـ الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده میشود از جابهجایی كالا و مسافر در جادههای كشور به استثناء جادههای روستایی و عشایری براساس تن كیلومتر و نفر كیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.