در حماسه وضوح DHFL چرخش پیدا کنید ، اکنون دستورات NCLT تا 3 دسامبر در دادگاه باقی می مانند – The Economic Times Video

در حالی که دادگاه ملی دادگستری برای شرکت در دادرسی برای حل و فصل این شرکت دستور داد این روند در روند حل و فصل برای DHFL هند ادامه دارد. کمیته طلبکاران رأی دادن به پیشنهادات را به 3 دسامبر موکول کرد. رای گیری در چهار پیشنهاد نهایی برای تصمیم گیری در مورد مالک جدید بدهی مسکن Dewan مسکن به تعویق افتاد پس از اینکه دادگاه شهر تمرین را متوقف کرد ، احتمالاً برای اطمینان از نظرات آن زمان تنظیم کننده و اصلاح کننده صنعت – بانک ملی مسکن (NHB) – که برای جلب سهم بیشتری از عواید قطعنامه ، مقررات نظارتی را استناد کرده است. در اینجا Priyanka Iyer از ET NOW با جزئیات بیشتر است.