دریچه دسترسی فن کویل – کالا کیوسک

چنانچه بیشترین میزان گرمای ناشی از تابش خورشید به جهت وقتی ازسال در نظرگرفته شود، که احتمال می رود در آن روزگار به وقوع بپیوندد. حتمی به یاد آوری هست که برخی ازصاحب نظران ضریب همزمانی را از جذر ضریب انواع دریچه رشته کویل همزمانی بالابدست میآورند. نقطه تبدیل سیستم سرمایش، به درجه حرارت هوای خارجی اطاق می گردد که پایینتر از آن دیگر درهیچ یک اززونها نیازی به آب سرد به مراد حذف گرما نیست. در صورتی این گستره وسیع باشد، برای مثال به جهت اتاقی روبه جنوب که بارهای داخلی بالا اما متغیری دارد، سیستم دو لولهای مطلوب نیست. لازم به ذکر می باشد حساس دقت به نمای ظاهری و مناسب دریچه رشته کویل پلاستیکی نیازی به استعمال از مقوله رنگ بر تراز این روزنه نیست. نقطه تبدیل سیستم گرمایش به دمایهوای خارجی اطاق می‌شود که بالاتر از آن دیگر به آب گرم به مراد گرمایش اتاق نیازی نیست. گستره دو دمای فوق حیطهای می باشد که در آن نیز به گرمایش و نیز به سرمایش نیاز است. کمترین دمای هوای خارج که درآن نیاز به سرمایش است بدست می آید. دراین موقعیت پمپ سیرکولاسیون آب نیز بر پایه حداکثر دبی بدست آمده از روش فوق مشابه شرایط قبل خواهد بود زیرا وظیفه شیر سه راهه صرفا کنارگذار دادن پاره ای آب از کویل سرمایش فن کویل است. نتورک لوله کشی سیستم تمام آبی بایستی طوری طراحی شود که جریان آب در لولهها متوازن شود و هر ترمینال به میزان آیتم نیاز خود آب سرد یا این که آب گرم دریافت کند. روزنه بازدید رشته کویل مشبک برای مشاهده و تعمیرِ دستگاههایی استعمال میشود که هوای برگشتِ دستگاه را اهمیت کمترین مزاحمت و بیشترین مقدار به دستگاه منتقل کنند. دریچه رشته کویل بی آلایش یک عدد از بی نظیرترین و بهترین اشکال دریچه های گزینه استفاده در کارگزاری و روش اندازی سیستم تهویه هوای مطبوع می باشد که به شکل وزنه ای و لولایی تهیه و طراحی می شوند و شما می توانید تصویر مربوط به این محصولات را به راحتی از این وب وب سایت پیش روی خود مورد مشاهده قرار دهید. پس از فراهم سازیِ چهارچوبه و ساختارِ اولیهی قاب دریچه دسترسی حرفه کویل باید نسبت بهایجاد و تعبیهی جای پیچ ها مبادرت کرد.جای پیچ ها روی قاب در دو نصیب امکانِ تعبیه خواهد داشت.نمای فریم روزنه دسترسی فن کویل اولین جایی است که میتوان جای پیچ ها را بر روی آن نصیب تعبیه کرد.در این شرایط دریچه دسترسی فن کویل به رخ پیچ از رو کارگزاشتن میگردد.