خانه هوشمند: من هم میتونم داشته باشم؟

گفتنی می باشد میزانی که فرد از تلفن یار هوشمند به کارگیری می‌کند بر تجارب وی از نقش تلفن ملازم در زندگی مشترک تأثیرگذار است؛ چون یافتهها نشان می دهد زمانی فرد به جهت نخستینبار صاحب و مالک گوشی هوشمند می‌گردد در اثر هیجان و کنجاوی فراوان تا مدتی بیش از اندازه اهمیت آن مشغول میشود. گویا همین همسران اعتماد بیشتری به یکدیگر دارند و امکان خدشهدارشدن اعتماد و ثبات زندگیشان کاهش است؛ درنتیجه، آنان کمتر چالشهای مربوط به تلفن همراه را تجربه میکنند. آنها چه داوطلبانه یا مهم التماس همسر به نوعی خودکنترلی در مصرف تلفن همراه بر روی میآورند. دستگاههای یک منزل هوشمند به یکدیگر متصل میباشند و می توان از نحوه یک نقطه مرکزی مانند تلفن هوشمند، تبلت، لب تاپ یا این که کنسول بازی به آنها دسترسی پیدا کرد. در ادامه نگاهی به تجهیزات ابتدایی یک خانه هوشمند میاندازیم. تکنولوژی خانه های هوشمند بیش از یک دهه به معرفی معنا دستگاه کانال و تجهیزات در منزل های هوشمند می پردازد.بر این شالوده انجمن خانه های هوشمند بهترین تمجید برای خانه های هوشمند را ارایه دیتا است که عبارت میباشد از:ادغامی از تکنولوژی و سرویس های نتورک هوشمند برای میزان مرغوب بودن خوبتر زندگی می باشد. به لحاظ میرسد زوجینی که اعتقادات مذهبی محکمتری دارند، چارچوبهای دقیقتری به جهت رفتارهای فردی در خانواده دارا هستند و همین قواعد و چارچوبهای ضابطهمند بر تلفن همپا تأثیر میگذارد که یک وسیلة جریانساز در خانوادههاست. میداند. در بعضا موارد مجهزنبودن فرد به سواد رسانهای، وقار و امنیتخاطر برای همسر وی را ایجاد مینماید و فضای آزادانهتری را در شبکههای اجتماعی برای وی رقم میزند؛ زیرا ناآگاهی همسر از این پدیده، شکلگیری حساسیت، انتقاد و کنترل را مانع میشود. سواد رسانهای شناخت، مهارتها و رفتارهایی می باشد که حول محور وسایل دیجیتالی از جمله تلفن همراه هوشمند صورت میگیرد. در اين پژوهش دارای استعمال از نرم افزار انرژي پلاس، تاثير مکان قرارگيري، نوع، طرز ي در دست گرفتن و جنس پوشش هاي حافظ پنجره بر بار سرمايشي و گرمايشي ماهانه و سالانه فضا بررسي شده خانه هوشمند شهابی بندرعباس است. آن‌گاه که حامله شدم، همسرم گفت که تلفن همراه اشعه داره و ممکن است برای بچمون بد باشه و بهتره به کار گیری نکنم. البته بعد از آن از مدتی می تونید چند برابر پولی که تا قبل از این خرج میکردید رو پس خانه هوشمند سبز انداز کنین.