خانه – كفش تابا

همانگونه كه باخبر هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از شهرت به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب باعث به پیدایش مشکلاتي مي شود که گاه به شکل هميشگي و ثابت در شخص باقي مي ماند. در میدان اقتصاد داخلي هم، برابري نرخ دلار و ريال و تناسب قيمت كالا و مسكن در ايران آن روز به گونهاي بود كه بها دلار براي يك ايراني كه به ريال خرج ميكرد بسيار بيشتر از امروز بود (به گمانم دلار حدود چهار برابر قدرتمندتر از کفش اسپرت مردانه ریبوک جدید کفش اسپرت مردانه چرم طبیعی امروز بود). در آن چندین سال، حجم گستردهاي از پروژههاي عظيم بسط در سراسر ژاپن به مرحله اجرا در آمد و در همين راستا، شركتهاي تبارک ساختماني و صنعتي در آن كشور كه فعاليتها و عمليات خویش را گسترش داده بودند مهم كمبود شديد نيروي كار مواجه شدند. در عرض مدت كوتاهي بسياري از آن‌ها كه ديگر انگيزهاي براي ماندن در ژاپن نداشتند کلیدی مقداري پسانداز به ايران بازگشتند و عدهاي نيز طي همان مدت اقامت خود کلیدی دختران ژاپني ازدواج كردند يا به هر ترتيب در آن كشور ماندند. اين مقطع مصادف میباشد حیاتی آخرين سالهاي ده سال شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران بعد از پشتسر گذاشتن هشت سال جنگ خانمانسوز با عراق، دارای چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آنان براي كار در بیرون از كشور دامن زده بود. دوست و آشنايي انتظار مرا نميكشيد كه بتوانم از كمكش بهرهمند نحس و در واقع با نوميدي از آن ايستگاه خارج شدم و در يكي از شلوغترين شبهاي سال، پا به شهري گذاشتم كه در سراسر جهان به گراني، تراكم جمعيت و مردمي كه هميشه بيوقفه در هم اکنون كار هستند، شناخته شده است. متاسفانه تعدادي از همسفران، قبل و بعد از من غالب به دريافت ويزاي ورود نشدند و با به عبارتی هواپيما به ايران برگردانده شدند. در آن سالها از لحاظ نمودار جمعيتي، ايران حساس ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي جهان به حساب ميآمد. لذا معرفي دلایل ناشي از پوشيدن کفش نامناسب ضروري به نظر مي رسد. عدهاي نیز همیشه مهم رفت و آمد در راهروها و ما بين صندليها از مهمانداران و ديگر مسافران در گزینه شايعات مربوط به وضعيت كار و زندگي در ژاپن، فرم ويزا و غيره ميپرسيدند و خواهش ميكردند برگه كوچك و بی آلایش درخواست صادر شدن ويزا در فرودگاه را برايشان مالامال كنند. سرویس ها و پذيرايي درون آن پرواز سيزده ساعته ايران اير، از اكثر خطوط هوايي مشهور جهان در اين روزها، به مراتب خوب تر بود ولي قيمتي كه خویش من چندينبار براي خريد بليت تهران-توكيو پرداخت كردم در حدود يكدهم نرخ معمول شركتهاي هواپيمايي عالم و بيش از حد ارزان بود! همچنين به دليل اختصاص يارانههاي دولتي، بليت هواپيمايي ايران اير براي دو پرواز هفتگي مستقيم تهران- توكيو در حد غيرقابل تصور مناسب بود (هجده هزار تومان مساوی حدود 150 دلار).