تنگی دریچه آئورت قلب: درمان و علت – متخصص قلب و عروق دکتر مهدی کریمی

عدهای از همین بیماران ثانویه به روزنه پیشابراه خلفی در گیر ” مثانه دریچهای “(valve bladder) میشوند؛ که در این موقعیت مثانه فیبروتیک و سفت میشود. افتادگی ثانویه: در وضعیت افتادگی ثانویه دهانهی روزنه کلفت نمیشود، بلکه کارایی میوکاردیوم تغییر و تحول میکند. در دریچههای مکانیکی هم قابلیت ناکامی وجود داراست به این ترتیب مریض باید پزشک معالج خویش را از علامتها نارسایی روزنه قلبی با خبر سازد. دریچههای بیولوژیک در کودکان و جوانان دوچندان سریعتر از در بین میروند، بدین ترتیب بکارگیری آنها صرفا به جهت افراد مسن مطلوب است. میتوانید انتظار داشته باشید که برای یک هفته در بیمارستان بستری گردید که شامل ۳-۱ روز بستری بودن در بخش مراقبتهای ویژه است. چنانچه مریض شغل دفتری داشته باشد بایستی به جهت رجوع و برگشت به کار،۵-۴ هفته استراحت را در نظر گیرد. مثلا درصورتیکه از دریچه، انتظار جریان هوا به جلو را داشته باشید البته دریچه مسیر برگشت هوا را ساخت کند و یا مسیر جریان هوا به طرز ای نباشد که در محیط نیاز است به عنوان مثال انتقال هوا در ارتفاع مورد نیاز باشد اما روزنه ای کارگزاشتن گردد که هوا را به سمت تحت می فرستد. به علاوه اگر بیمار فعالیت جراحی و یا کار دندان در پیش داشته باشد، حتماً می بایست قبل از عمل از داروهای آنتیبیوتیک به کار گیری نماید زیرا حین فعالیت باکتریها میتوانند وارد جریان خون شده و در شکل انتقال به دریچهی تعویض شده، به یک بیماری جدی به نام التهاب باکتریایی اندوکاردیتیس سبب شوند. در حین جراحی ترمیم یا این که بده بستان دریچه، استخوان قفسه سینه باز شده، جراح قلب را از تپیدن باز میدارد و خون از روش خودرو قلبی-ریوی پمپاژ میشود. در تعویض دریچه آئورت، جراح روزنه زخم دیده را برداشته و آن را دارای روزنه مکانیکی یا دریچه ای ساخته شده از بافت قلب انسان (دریچه بافت بیولوژیکی) جایگزین می کند. کلیدی گذشت زمان، سایش طبیعی آن ممکن میباشد سبب ساز خراب شدن دریچه شود. اساسی توجه به اندازه ضایعه و از آن مهمتر اینکه این توده علامتدار بود اندیکاسیون عمل جراحی قلبی به جهت مریض ذکر شده گذارده شد. جایگزینی روزنه معمولاً در معالجه مشکلات دریچههای آئورت یا این که دریچههای میترال کلیدی جراحت قابل دقت به کار میرود. در ارتفاع این فعالیت جراح می تواند حفره قلبی را گشوده کرده و روزنه مریض را به روشهای موجود ترمیم یا تعویض قیمت روزنه خطی اسلوت نماید. همینطور همین جراحی برای معالجه هر مدل عارضهای در دریچههای قلبی که زندگی فرد را تهدید میکند، به فعالیت گرفته میشود. ناهنجاری های مادرزادی روزنه میترال علت خیلی نادرتری است که می تواند در نوزادان و کودکان حادثه بیفتد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بخش اعظم در گزینه قیمت روزنه اسلوت لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.