تعطیلات بانکی امروز: آیا امروز بانکها باز هستند؟

امروز به حساب Guru Nanak Jayanti تعطیلات بانکی است.

همه بانک های سراسر کشور تعطیل هستند.

طبق قوانین بانک ذخیره هند ، بانک های این کشور در تمام تعطیلات رسمی تعطیل هستند.

نوامبر امسال شاهد تعداد قابل توجهی از تعطیلات بانکی بود. تعداد زیادی از تعطیلات در سراسر کشور و همچنین برخی از تعطیلات خاص دولت وجود دارد.

در کنار بانک ها ، امروز بازارهای سهام هند نیز بسته است.

Kartika Purnima نیز در تاریخ 30 نوامبر امسال سقوط می کند.