تعطیلات بانکی امروز: آیا امروز بانکها باز هستند؟

امروز به حساب Guru Nanak Jayanti تعطیلات بانکی است.

همه بانک های سراسر کشور تعطیل هستند.

طبق قوانین بانک ذخیره هند ، بانک های این کشور در تمام تعطیلات رسمی تعطیل هستند.

نوامبر امسال شاهد تعداد قابل توجهی از تعطیلات بانکی بود. تعداد زیادی از تعطیلات در سراسر کشور و همچنین برخی از تعطیلات خاص دولت وجود دارد.

در کنار بانک ها ، امروز بازارهای سهام هند نیز بسته است.

Kartika Purnima نیز در تاریخ 30 نوامبر امسال سقوط می کند.

مهم ترین مقالات  جیو از برآوردهای ARPU در سه ماهه چهارم در مورد رشد پهنای باند خانگی پیشی می‌گیرد