بازپرداخت مالیات بر درآمد: بازپرداخت فناوری اطلاعات به ارزش 29/1 روپیه خام که برای 39.49 مkhدی مالیات صادر شده است

اداره مالیات بر درآمد بازپرداخت هایی به ارزش بیش از 1.29 لور کرور برای بیش از 39 م laدی مالیات تاکنون در این سال مالی صادر کرده است.

این شامل بازپرداخت مالیات بر درآمد شخصی (PIT) به مبلغ 34820 کرور و بازپرداخت مالیات شرکت ها است که در مجموع 94370 کرور در این مدت بازپرداخت می شود.

“CBDT بازپرداخت بیش از 1،29،190 کرور رو به بیش از 39.49 مودیان مالیاتی از اول آوریل ، 2020 تا 3 نوامبر ، 2020 صادر می کند. بازپرداخت مالیات بر درآمد 34820 کرور روپیه در 37،55،428 پرونده صادر شده است و بازپرداخت مالیات شرکت ها 94،370 روپیه است. کرور در 1،93،059 مورد صادر شده است. “بخش مالیات بر درآمد در توییتی گفت.