اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

ـ به آغون گفتنها و گریههای او گوش دهید و فوراً به آن ها جواب دهید. ـ روی تختش تقریباً حساس مسافت بیست سانتیمتری آینهای قرار دهید (البته به صورتی کاملاً امن) تا بتواند حرکات و واکنشهای خویش را ببیند. آن ها به برخی از دیدنیها و شنیدنیهای اطراف توجه می‌کنند و برخی دیگر را فراموش می‌نمایند و بعضا از آن‌ها را به حافظه خویش میسپارند. بازی های دیگر جنبه تمرینات جسمانی و ورزشی دارند. باید در حیث داشت که آموخته های آدمی چنانچه تر و تمیز مرور نشوند، فراموش خواهند شد. 2. چرا صدای کودکان را در کارها مرتبط مهم زندگی آنها، از جمله تعلیم¬ و تربیت، باید شنید و مبنای فعالیت قرار داد؟ این فعالیت به نوباوه اطمینان میبخشد که او می بایست احساس امنیت خویش را تقویت نماید و این احساس امنیت می تواند مبنای آموزشها و کشفیات اکثر او باشد و آن گاه از آن زیربنای اعتماد به نفس او خواهد شد. یک عدد از آثار مثبت شخصیت دادن به کودکان این است که آنها را وادار می‌کند که همگی قوا و استعدادهای خویش را به فعالیت گیرند و نبوغ نهفته خود را صریح سازند. به خواسته گردآوری دادهها از مقیاس رویش اجتماعی واینلند (1953)، پرسشنامه همدلی بریانت (1982) و پرسشنامه کفایت اجتماعی بلینی (2007) که از معتبر و پایایی قابل قبولی برخوردارند استعمال شده، به مراد جزء‌جزء‌کردن و باز‌نگری دادهها مدلیابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. تنها از همین جهت تفاوت دارد که علی رغم بازی جداگانه، اهمیت یکدیگر مشارکت دارند و برای رسیدن به یک هدف همت می کنند. نتیجهگیری: کلیدی توجه به نتیجه های و در حق تقدم قرار گرفتن بازی دیجیتال از لحاظ متخصصان به لحاظ می­رسد که بهکارگیری ابزار دیجیتال زیرساخت مناسبی برای درک ملموس مفاهیم انتزاعی را فراهم می نماید که عملکرد بالایی در انتقال مفاهیم به کودکان دارد. جرأت ندارد به کارهای اساسی دست بزند. کارهای منزل از نظر والدین کارهایی کوچک و تکراری هستند که مدام در خانه انجام می شوند، البته در نظر بسیاری از کودکان همین کارها فراوان مشکل و ناخوشایندند و به طور معمول اهمیت دعوا و جدل های زیادی یار است. برای رشد دیوانه کودکان، حتی کودکانی که از لحاظ جسمی آسیبپذیر هستند، این فرمان خیلی کلیدی داراست که اهمیت والدین تماس فیزیکی داشته باشند؛ یعنی از همان روزهای اول که کودک هنوز در بیمارستان است، بد وجود ندارد که مادر کودکش را نازونوازش نماید و اهمیت او سخن کند زیرا این کارها برای رویش فرضی خوبتر کودک مؤثر است. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با نقش نوپا در فیلم وب تارنما خویش باشید.