الکترود جوشکاری استیل

انبارداری و استفاده همین فیلرها می بایست به توجه رخ پذیرد تا از شیوه آلودگیهای احتمالی، عناصر مزاحمی نظیر کربن، نیتروژن و غیره وارد فلز جوش نگردد. 1-فیلرهای فریتی: این فیلرها ترکیبی نسبتاً نزدیک به فلز پایه دارا هستند ولی کاربرد آنان به برهان فقدان چقرمگی جوش و ناحیه HAZ محدود می باشد. به حیطه جوش پرهیز نمود. از آنجایی که در همین طرز گرمای وارد شده به حیطه جوش بالا می باشد، باید پرورش دانه ها را به قیمت الکترود استیل 316 روشی در دست گرفتن نمود. بدین ترتیب در این راستا خوب تر هست اساسی سازندگان استیل یا این که فیلر جوشکاری مشورت نمود. پیش گرم قبل از جوشکاری به طور معمول نیاز نمی باشد، مگر در مواقعی که در پروسه جوشکاری ورق استیل درصد فریت فلز جوش یا این که HAZ گردیده که باعث ایجاد سوراخ خواهد شد. در مواردی که پیش گرم نیاز باشد معمولا همین کار در محدوده ۱۵۰ الی ۲۳۰ مرتبه شکل میگیرد. به طور معمول همین عمل در محدوده 700 الی 850 سکو شکل گرفته و می بایست تمهیداتی به جهت اندک نمودن اکسیداسیون قطعه انجام داد. رخنه ها از عمدهترین عیوب در جوشکاری آلیاژهای غیر همجنس می باشد. مطابق بررسیهای به کار آمده در جوشکاری آلیاژهای سوپردوپلکس دارای نیتروژن زیاد، کاهش نیتروژن حدود 0.01 الی 0.05% حتی اهمیت به کارگیری از ۵ % نیتروژن در گاز پشت بند هم تماشا گردیده است. ولی اکثر زمان ها موسسه ها عرضهکننده آلیاژهای دوفازی یا این که فیلر های جوشکاری به طور منحصربه‌فرد بهترین فیلر جوشکاری برای این دسته آلیاژ ها را در کاتالوگ های خود معرفی نموده اند. در جوشکاری به نحوه تیگ جریان DC با الکترود منفی و گاز محافظ هلیم یا این که آرگون و یا این که ادغام آن دو به عمل برده می شود. به جهت ورق استیل ۴۳۰ الکترود روکش دار، فیلرهای مفتولی و توپودری برای اشکال روشهای جوشکاری به جهت ورق استیل ۴۰۹ تنها فیلر توپودری موجود می باشد. به این ترتیب ، این نوشته صرفا به این دسته می پردازد. فلاکس یا این که روکش الکترود استیل پس از روند جوشکاری بر روی سطح باقی باقی‌مانده و می بایست توسط برس تمیز کاری شود. برخی از گرید های استنلس استیل از صحبت L هم در نقطه نهایی کد خود به کار گیری می کنند که این صحبت اشاره به گرید هایی از استنلس استیل داراست که طی یک عملیات ویژه حرارتی به جهت کارایی ذیل تنش های سرمایشی هم فراهم شده اند و بعنوان مثال الکترود استیل 316L به جهت جوشکاری قطعاتی از استیل که بعنوان مثال در محفظه های یخچال ای تحت دمای بسیار پایین کار می نمایند آیتم به کارگیری قرار می گیرد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه الکترود استیل کیسول بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.