اسید آسکوربیک (ویتامین ث) چیست؟

برای این منظور یک گرم بافت خیس در هاون چینی محتوی 5 میلی لیتر بافر تریسHCL 05/0 مولار در pH 5/7 به مدت 30 دقیقه تماماً ساییده شد. درصورتی که پزشک معالج دستورالعمل خاصی به جهت شما تجویز نکند می توانید اسید اسکوربیک را هر زمانی یادتان میباشد قبل یا بعد از آن از خوراک مصرف ویتامین ث اسید اسکوربیک چیست کنید. به علاوه آسکوربات می تواند یا این که با واکنش مستقیم اهمیت رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا این که به عنوان یک برهان احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده میباشد که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقا میزان آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همچنین گزارش گردیده هست که تنش کم آبی مقدار فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا ذیل تنش کم آبی ارتقاء می­دهد (14) . علاوه بر ارتقاء جذب آهن، ویتامین C به عملکرد طبیعی سیستم ایمنی تن و تشکیل کلاژن طبیعی کارایی رگ های خونی، استخوان ها، غضروف، لثه ها، دندان ها و پوست امداد می کند. برای تولید کلاژن، یک پروتئین فیبری در بافت همبند که در سراسر سیستم های گوناگون تن مثل عصبی، ایمنی، استخوان، غضروف، خون و غیره بافته می شود، اضطراری است. 3 میلی لیتر ادغام واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار حساس pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و درست به زمان اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 % (حجم به حجم) به ترکیب واکنش اضافه شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 جايگاه سانتی­گراد کلیدی استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری کار آنزیم کاتالاز، ابتدا پروتئین محلول برگ طبق طریق گفته شده در بخش سنجش کار آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و آن گاه به جهت سنجش عمل این آنزیم استعمال گردید. اندازه­گیری آنزیم پراکسیداز: به مراد ترازو گیری آنزیم پراکسیداز نخست پروتئینها از اندامهای هوایی (برگها) در دمای 4-0 درجه سانتی گراد استخراج شدند(8). نتیجه ها حاصله نشان می­دهند که بیشترین عمل آنزیم کاتالاز مربوط به گیاهان شاهد بود و کمترین کار آنزیمی مربوط به گیاهان تیمار شده پایین موقعیت تنش خشکی به ترازو یک سوم ظرفیت مزرعه ای بود. همچنین سالیسیلیک اسید، آسکوربیک اسید و ادغام توأم همین 2 ماده سبب ساز ارتقاء فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به نمونه شاهد (در برگ و ریشه) شده میباشد ، اما نتیجه های حاصل از تیمار توأم ترکیبات بالا مهم تنش خشکی باعث کمتر فعالیت آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهانی که تنها اصلی تنش کم آبی تیمار شده بودند گشت. غلظتهای بالای سالیسیلات سبب ساز ارتقاء کار پراکسیداز در نخود شده هست (16).حضور اسکوربات و سالیسیلیک اسید به رخ تنهایی و همچنین به صورت توأم در حالت نرمال سبب ساز ارتقا کار پراکسیداز می شود البته در شرایط تنش، حساس دقت به این که ترکیبات ذکر شده سبب ساز مهار خسارات ناشی از تنش می شوند، در نهایت کار آنزیم پراکسیداز کمتر می یابد. تیمار توأم ترکیبات بالا مهم تنش کم آبی سبب ساز ارتقا فعالیت این آنزیم نسبت به گیاهانی که به تنهایی پایین تأثیر تنش بی آبی قرار گرفته بودند شد. همینطور همین ویتامین سبب ساز از بین بردن خستگی و شاداب شدن اشخاص می­گردد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی آسکوربیک اسید در شیمی وب وبسایت خود باشید.