داستان هیرو ها – IO

 

“IO” همجا و در همه چیز است. دشمنان او را بعنوان بزرگترین برهم زننده و بازدارنده می شناسند. جویندگان الهی او را بعنوان نور چشم الهی مورد پرستش قرار می دهند. این توده (Wisp) عجیب که نشاط حیات است، بسیار سریع روی تمام سطوح ساکن می شود (منظور همان lvl 1).

کسر ویژه ای از آن در هر زمان با موجودیت فیزیکی در حال برخورد است (lvl2). او همچون ادغام عظیمی از تاریکی و روشنی؛ و رهنوردی (ترجمه کلمة Traveler که می تونه نشاندهندة ulti “آی او” هم باشه) از زمانی کهن است که تاریخ حقیقی اش برای دوره های زیادی مفقود شده است.

IO یک پدیده هستی، یک نیروی قدیمی تر از زمان؛ و یک آواره (بنظرم منظور از کلمه آواره میتونه وقتی باشه که با ultiش یارش رو save میکنه ولی دوباره تنها و سرگردان برمیگرده وسط دشمناش 😆) از سرزمینی دور و بسیار مرگبار است. IO مجموعی از تمام نیروهای جاذبه و دافعه درون میدان ماده است؛ و مظهری حساس از بارهای نامرئی درکنار هم است. تنها تحت شرایط کنترل شده از این بارهای الکتریکی است که وجود “IO” می تواند روی سطوح فیزیکی احساس شود.

نیرویی بخشنده، همیار و اشتراکی (lvl3) که با اتصال مغناطیس ناشناخته اش به دیگران می تواند سبب بهبود نیرو و قدرت یارانش شود. او بواسطیه ی سطوح فیزیکی حرکت میکند و انگیزه ی مرموز و قدرت غیر قابل تصورش جلوه ای کامل از رازهای هستی است.
 

 

ترجمه محمدرضا تاج الدینی Diablo