داستان هیرو ها Terrorblade

 

داستان بر اساس دوتا ۲

Terror Blade یک غارتگر اهریمن است. کسی که قانون های جهنم را شکست و حتی دیگر شیاطین را نیز می ترساند. او از اربابان شیطان دزدی کرد، مراسم مدون را که باید رفتار خود را بر طبق آن موظف کند، نادیده گرفت، و هر قانونی از Seven Infernal Regions (هفت سرزمین‌های جهنمی) را شکست. برای جنایات او، به او این درس آموخته شد : حتی جهنم یک جهنم دارد. یک آزمایش وحشیانه ای در پی ان آمد، که عده ی زیادی کشته شد، و او در نهایت در “Foufell” زندانی شد. یک بعد نامرئی که شیاطین در آن جا زندانی می شوند.

اما Foufell یک زندان معمولی نیست. در این آینه تاریک حقیقت، شیاطین محکوم شده اند تا به طور ابدی به بازتاب پیچ خورده روح خود خیره شوند. اما به جای درد و رنج کشیدن، TerrorBlade توانست بعد منعکس شده خود را تحت کنترل بگیرد، بعدی که بسیار قدرتمند، وحشی و غارتگر بود. با جانور درونی تحت سلطه خودش، او دیوارهای Foufell را تخریب کرد و خود را آزاد کرد تا اهریمن سرگردان خود را بر سر خلقت بگستراند.

ترجمه : مهدی آگاه

 

داستان بر اساس دوتا ۱

 

Terrorblade برادر دوقلوی Anti-Mage است. هردوی آن ها از نژاد Night Elf ها هستند. Terrorblade غرق در قدرت های Undead شد، به سمت پرتگاهی می رفت که بازگشتی نبود، او با دو بال و بزرگتر کردن خود، نشان داد که راه خود را از Night Elf ها جدا کرده است. او توانست هنر های ساخت تصویر از خود و همچنین کنترل روح را فرا بگیرد و به شکل یک اهریمن بزرگ و ترسناک دربیاید که قدرت غیرقابل تصوری را دارد. کسی است که باید در میدان نبرد با وجود دو عدد شمشیر بزرگش، به شدت ترسید.